پس از وفات سيد مقالات گوناگون و به قلم افراد مختلف در روزنامه‌هاي سرتاسر جهان منتشر شد. هر صاحب قلم از رهين تصويري که از سيد در ذهن خود داشت او را به وصفي توصيف کرد. سردبير روزنامه الجيل او ...