اشاره در واقع در این مجموعه معارف (دینی و حوزوی)، رویکرد حجت‌گرایی ما زیاد است؛ در حالي كه دنیای امروز یعنی سطح آکادمیک در جهان، بيشتر بر واقع‌گرایی متمرکز است و اصلاً به حجت‌گرایی فکر نمی‌کند. اگر به واقع‌گرایی نرسد، می‌گوید ...
گرایش علمی به حوزه خاصی از دانش و به دنبال آن تخصص‌گرایی، واقعیت انکار‌ناپذیر و قابل توجه امروز نهادهای علمی است. مسئله‌ای که می‌توان برای آن پشتوانه عقلی جست و یا با استناد به برخی رفتارهای معصومین، پیشینه تاریخی فراهم ...