تفکر انتقادي يکي از پردازشهاي عالي ذهن است که ضمن آن فرد به شيوهاي فکر خود را سامان ميدهد و در همه حوزههاي زندگي روزمره، به ارزيابي شواهد امور ميپردازد که داراي دو عنصر است: 1. تحليل انديشههايي که فرد ...
هر يک از روش‌هاي تفكر، به گونه‌اي در تحصيل استفاده مي‌شود و با ترکيب دو يا چند روش به انواع بيشتر و مرکب‌تري نيز دست مي‌يابيم، ولي آنچه مهم است، هنر و مهارت بهره بردن از هر يک، در جايگاه ...
  مقدمه انسان به دليل آنکه موجودي متفکر است و فعاليت‌هاي خود را از راه تفکر انجام مي‌دهد، مخلوقي ممتاز به شمار مي‌رود. آدمي، افزون بر تفکر براي رفع نيازها، به تفکر درباره اموري مي‌پردازد که از سطح زندگي متعارف برتر است، ...
در این سفرها، هر یک از فضلا و استادان، گزارش هایی را از وضعیت فرهنگی، علمی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و ظرفیت های تبلیغی این کشورها می نویسند و در اختیار بزرگان حوزه قرار می دهند. روحانيت شيعه در عرصه عمل به ...