آنچه در پی می‌آید، گزیده‌ای از کتاب «شیوه‌های تحصیل و تدریس در حوزه‌های علمیه» نشر بوستان کتاب است که مورد بازبینی و اضافات استاد رضایی اصفهانی قرار گرفته است. طلابی که قصد ورود به درس خارج دارند، باید از سبک‌ها و ...