مصاحبه با آيت‌الله سيد احمد اشکوري در تبيين سيره علمي و عملي شيخ آقابزرگ تهراني رهنامه: کار شيخ آقا بزرگ که فهرست‌نگاري و کتاب‌شناسي نسخ خطي بوده است نياز به چه مقدماتي دارد؟ استاد: برداشت از کتاب‌هاي خطي بايد اولاً توأم با ...