رهنامه: شاخصه‌های عرفان نظری را بیان کنید؟ رجبی: باید دانست که ابن عربی آغازگر عرفان نظری نیست، ولی عرفان نظری را متحول کرده است و بررسی عرفان نظری، بدون توجه به آرای او ممکن نیست. یک شاخصه، وحدت وجود است. شاخص‌تر ...