در اين نوشتار به بررسی زندگی نامه و آثار شيخ آقابزرگ تهرانی پرداخته مي‌شود، علل نوشتن کتاب الذريعه و اعلام الشيعه، سيره علمی خاص ايشان سفرهای علمي، بررسی اجازات و حوادث مختلف زندگی ايشان محل نظر است. گرچه دير اما غنيمت ...