... در روايتي از امام رضا(عليه‌السلام) آمده است شخصي نزد امام آمد و عرض كرد: «رجل قال عند موته کل مملوک لي قديم فهو حر لوجه الله: مردي هنگام فوتش گفت غلام‌ها و برده‌هاي من، آناني که قديمي هستند، در ...