شما اینجا هستید: رهنامه پژوهش » ش 33 و 34 » حجت الاسلام واسطی | ساختار كلي عمليات استنباط در اجتهاد ديني

اجتهاد، روش دست‌يابي به نظر خداوند است، هر فردي كه براي ادعاهايي مانند: «نظر اسلام اين است:………»، «براساس نگرش اسلام…….»، «طبق نظر خداوند:……..» بخواهد استدلال و استناد بياورد نيازمند علم اصول فقه و تحليل‌هاي فقهي است.

 

رديف مرحله توضيح
         1. موضوع‌شناسي

(عرضه موضوع بر عرف عام و عرف خاص، عرضه موضوع بر عقل و فطرت قطعي)

موضوعي كه حكم آن را مي‌خواهيم به ‌دست بياوريم چيست؟ قيود و شرايط تحقق موضوع در نظر عرف عام و عرف خاص چيست؟

موضوع عرفي است يا نياز به كارشناسي دارد؟ (از موضوعات مستنبطه است)

تغيير و تبدلات موضوع چگونه است؟

مرتبطات موضوع چه مواردي هستند؟

حداقل‌هاي قطعي متفق‌عليه در حدود و ثغور موضوع كدامند؟

      2. عرضه موضوع بر قرآن جستجوي كليه محمول‌هايي كه در قرآن، بر اين موضوع بار شده‌اند، با احراز دلالت آيه[1]

جستجوي كليه محمول‌هايي كه در قرآن بر مرتبطات قطعي اين موضوع بار شده است.‌ (بررسي عوارض خارج لازم موضوع +  مفهوم‌گيري)

      3. نسبت‌سنجي اوليه ميان محمولات قرآني سنجش رابطه ميان محمول‌هايي كه در قرآن براي اين موضوع ذكر شده است از حيث تقيد و تخصيص و نسخ و تبيين و حكومت و ورود، و رسيدن به يك نگاه منسجم ميان آيات ناظر به اين موضوع (به همراه تحليل ادبي، منطقي، تاريخي) و علاج تعارض‌هاي ظاهري اوليه
      4. عرضه موضوع بر روايات جستجوي كليه محمول‌هايي كه در روايات، بر اين موضوع بار شده‌اند، با احراز سند[2] و دلالت روايت[3] (اعم از روايات كلامي و عقيدتي، روايات تاريخي، روايات اخلاقي و روايات فقهي شيعه و اهل‌سنت)

جستجوي كليه محمول‌هايي كه در روايات بر مرتبطات قطعي اين موضوع بار شده است.‌ (بررسي عوارض خارج لازم موضوع +  مفهوم‌گيري)

تفكيك ميان روايات داراي لفظ دال بر حكم و روايات حاكي از فعل يا تقرير معصوم(ع)

      5. نسبت‌سنجي اوليه ميان محمولات حديثي سنجش رابطه ميان محمول‌هايي كه در روايات براي اين موضوع ذكر شده است از حيث تقيد و تخصيص و نسخ و تبيين و حكومت و ورود  و رسيدن به يك نگاه منسجم ميان رواياتِ ناظر به اين موضوع (به همراه تحليل ادبي، منطقي، تاريخي) و علاج تعارض‌هاي ظاهري اوليه و علاج تعارض‌هاي مستقر با ترجيحات حجت‌ساز
      6. نسبت‌سنجي ميان نگاه قرآني و نگاه روايي سنجش رابطه تقيدي، تخصيصي، تبييني ميان قرآن و روايات، و اِعمال تقيد و تخصيص و تبيين و نسخ و طرد‌ها و حكومت و ورود و علاج تعارض‌هاي ظاهري اوليه و علاج تعارض‌هاي مستقر با ترجيحات حجت‌ساز.
      7. نسبت‌سنجي با اصول موضوعه و اهداف قطعي دين سنجش رابطه ديدگاه حاصل شده با عمومات فوقاني و مستقلات عقليه مانند عدالت‌ورزي، لاضرر، لاحرج، يقين‌محوري، توحيد‌محوري، حفظ نظام و اجتماع، حفظ دين، حفظ نفوس و نسل، گردش ثروت
      8. ارزيابي و بازبيني يافته‌ها نسبت‌سنجي ديدگاه اوليه به‌دست آمده با:

·        اجماعات در موضوع و موضوعات مرتبط آن،

·        شهرت‌هاي فتوايي

·        سيره متشرعه

·        سيره عقلاء

و تعيين تكليف تعارض‌هاي ظاهري

      9. علاج تزاحم‌ها تعيين اولويت‌ها براي صدور حكم اجرايي نسبت به موضوع
    10. فعال كردن اصول عمليه در صورت عدم دست‌يابي به گزاره‌اي كه ملاك‌هاي حجيت را دارا باشد، به‌ اصول عمليه مراجعه شود.

 

 

[1] احراز دلالت، براساس قواعد قطعي صرف، نحو و بلاغت، و براساس سياق صورت مي‌گيرد و كليه قراین قطعي عقلي و عرفي در آن دخيل هستند و در موارد شك نيز اصولي مانند اصاله الحقيقه، اصاله العموم، اصاله الاطلاق، اصاله عدم‌القرينه، اصاله عدم التقدير، اصاله عدم النقل، اصاله عدم الاشتراك، تكليف دلالت را روشن مي‌كنند.

[2] در احراز سند پس از اِعمال قواعد و تحليل‌هاي رجالي و حصول اطمينان به راويان، نياز به اِعمال قواعد و تحليل‌هاي درايه‌ الحديث (قواعد مربوط به جمع‌بندي سند با توجه به وزن راويان و محتواي حديث و تناسبش با راويان، ميزان تكرار روايت يا محفوف ‌به ‌قرائن بودن) است.

[3] در احراز دلالت روايت علاوه بر قواعد ادبي و سياق و قراین قطعي عقلي، عرفي و تاريخي، اِعمال قواعد و تحليل‌هاي فقه‌ الحديث نيز لازم است (قواعد مربوط به احراز عدم تقيه‌اي بودن محتوا، عدم نسخ محتوا، عدم زياده و نقيصه، عدم اضطراب متن)

پاسخ دهید: