تاریخ و سیر تطور اجتهاد از گذشته تاکنون چگونه بوده است؟ اگر اجتهاد را در فقه شیعه بررسی کنیم، به دوران ائمه معصومین می‌رسد. ائمه تلاش می‌کردند گروهی از شاگردانشان را برای  دادن فتوا تربیت بکنند. فتوادادن یعنی استنباط حُکم. مرحوم ...