حجت الاسلام محمدرضا مصطفی پور؛ دانش آموخته حوزه علميه و مدرس و عضو گروه کلام مجمع عالي حکمت اسلامي است. بررسي تفاسير مختلف از خاتميت، اسلام و اخلاق جهاني، برهان قانع از نظر قرآن و تاثير و تأثر کلام و فلسفه ...