در این مصاحبه استاد گرامی در بیان علوم خادم به اخلاق ابتدا به بررسی ظرفیت ­ها و دارایی­ های درونی و بیرونی علم اخلاق پرداخته به صورتی که از جهت درونی حوزه علم اخلاق را پر بار و آن را ...
امروزه مباحث متعدد و جدیدی در حوزه علم اخلاق مطرح گشته و نیاز و ضرورت برای پرداختن به این مباحث و حل آنها احساس می­گردد. در این گفتگو نه مورد از این مباحث مطرح و شرح داده می­شوند که به ...
در این مصاحبه در مقدمه به آشنایی مخاطب با معانی اخلاق، علم اخلاق و معنای تربیت پرداخته و به شرح مراحل تربیت دینی می­ پردازد. پس از آن با شرح ضرورت وجود این مکاتب و حلقه­ های تربیتی تقسیماتی از ...
در این مصاحبه استاد گرامی در بیان مسائل اخلاق کاربردی و چالش ­های آن به بیان موضوع و دو تعریف عمده از اخلاق کاربردی و سیر تاریخی رسیدن به این تعاریف اشاره کرده و با بیان مثال­ هایی به شرح ...