این مصاحبه به بیان چیستی و توضیح سلوک اخلاقی که همان اخلاق عملی باشد و تفاوت آن با علم اخلاق و همچنین تاثیر و ارتباط شناخت علوم اخلاقی در سیر و سلوک اخلاقی (همچون شناخت و قدرت تبیین) می­پردازد. در ...
در این مصاحبه به بررسی تاثیر اخلاق چه از جهت متخلق بودن فرد به فضایل اخلاقی و چه از جهت آشنایی با مفاهیم و ارزش­های اخلاقی در اجتهاد پرداخته است به گونه­ای که در مورد تاثیر آشنایی با مفاهیم با ...
موضوع این مصاحبه درباره مبناشناسی اخلاق مرحوم امام در کتاب اربعین حدیث و همچنین مقایسه بین مبانی اخلاقی ایشان و مبانی اخلاقی حاج آقا مجتبی تهرانی است. ابتدا چند روش متداول در تربیت اخلاقی را اشاره نموده و سپس روش ...
بشر مدت زمانی طولانی و مدیدی است که با جریانات مدعی عرفان و معنویت روبرو بوده است به خصوص زمان حاضر که تعداد این مدعیان رو به فزونی است. در این مصاحبه در پی این هستیم تا به سوالاتی در ...