1ـ روزي نو در راه در پايان سال تحصيلي گذشته، زمزمه تغيير اسم نشريه به گوش رسيد. در ماه‌هاي بعد اين مطالبه جدي‌تر شد. اين امر از سوي متوليان مجله، به مصلحت دانسته نشد. زيرا به اذعان کارشناسان تغيير اسم يک ...
  رهنامه پژوهش: سؤال اوّل ما، در بحث آموزش پژوهش محور اين است که نظام آموزشي ما بايد نهايتاً پژوهشگران بالفعل داشته باشد. براي اينکه چنين پژوهشگراني در حوزه تربيت شوند، بحث خوب درس خواندن مطرح است. به عنوان اوّلين سؤال ...
  رهنامه پژوهش: با توجّه به سابقه‌ای که حضرت‌عالی در جامعة المصطفی در مدیریت راهبرد پژوهش داشتید و در آنجا هم در بحث‌های راهبردی و هم بحث‌های مدیریت اجرایی کارهایی کردید که برای ما مغتنم است و سمت فعلی شما که ...
  رهنامه پژوهش: آموزش پژوهش‌محور چه مراحلي دارد؟ بحث آموزش پژوهش‌محور، در دو مرحله قابل بررسي است: مرحله اول، برنامه‌ريزي است. به‌گونه‌اي که لازم است هم در برنامه‌ريزي آموزشي و هم در برنامه‌ريزي درسي، به شيوه پژوهش‌محور ارائه شود؛ اگر اين مرحله ...