مراجعه به مجموعه تصنيفات و تأليفات علماي شيعه در عصر پس از غيبت، نشان از اهتمامي مضاعف به تدوين مسائل اعتقادي پيش از احکام عملي دارد. اين رويه که گاه نگارشي يکپارچه مي‌يافت با عنوان «فقه» نامگذاري مي‌شد و سپس ...
در اين مصاحبه استاد به مباحثي از جمله وظائف، موضوع، روش و جايگاه علم کلام در حوزه علميه مي‌پردازد. در ادامه به ارائه روش‌هاي مختلف که در مطالعه کلام جديد و قديم وجود دارد و ملاک‌هاي اولويت‌گذاري مسائل کلامي، همچون ...
در اين مصاحبه استاد به بررسي چيستي فلسفه علم کلام، تعاريف، قلمرو (مسائل عقايد ديني) و مقاصد آن مي‌پردازد؛ در ادامه ايشان به بيان روش‌هاي کشف وتبين کلام (نقلي، عقلي، تحليلي و...) و ساختارهاي علم کلام با توجه به روش ...
در اين مصاحبه  استاد به صورت اجمالي به مباحثي مانند: تاريخ اجمالي تطور علم کلام، روش مسايل کلامي، چهره‌هاي شاخص در مناظرات کلامي، آسيب‌شناسي کلام در حوزه امروز مي‌پردازد. رهنامه: تاريخ اجمالي تطور علم کلام چيست؟ استاد: علوم اسلامي و به طور ...