گفتگو با آیت الله رضی شیرازی درباره سیره میرزا محمد حسن شیرازی (میرزای بزرگ) رهنامه: نشریه علمی ـ پژوهشی «ره‌نامه پژوهش»، وابسته به معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه قم، برای احیا و بازخوانی سیره علمی و عملی بزرگان حوزه، از آغاز انتشار ...
آثار بر جا مانده از میرزای شیرازی، از نظر کمّی، مجال تحقیق وسیعی درباره شخصیت و احوال ایشان به دست نمی‌دهد و نیز حدیث اقدامات مهم و وقایع اثرگذار زندگی ایشان بسیار مکرر شده است؛ اما با نیم‌نگاهی موشکافانه می‌توان ...
  الف) 1353 هـ . ق. ـ 1375 هـ . ق. (دورة 25 ساله)؛ از 25 ذي‌قعده 1353 هـ . ق. که در کاظميه متولد شد، سه سال بيشتر حضور پدرش را احساس نکرد و بعد از فوت او با تصوير ...
  نگاهی به آراء شهید صدر پیرامون انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی و فلسفه سیاسی اگرچه بیشتر از 30 سال است که از تاریخ ارائه نظریات شهید صدر می‌گذرد اما کماکان چه مفردات و مفاهیم بنیادین نظریات او و چه کلّیت ایده‌هایش هنوز مسأله ...