بررسي صفات و ملکات علمي که استاد بايد به طلّاب منتقل کند اولين نکته در بررسي اين بحث آن است که ما اگر از انتقال صفات سخن مي‌گوييم قبلاً بايد استاد اين صفات را در خود نهادينه کرده باشد و داراي ...