ما کتاب‌هاي متعددي در زمينه شرح‌الحديث داريم؛ از شرح‌هاي بر الکافي گرفته تا شرح‌هاي بر من لايحضره الفقيه، استبصار، کتاب التوحيد صدوق يا کتاب‌هاي ديگر حديثي. اين مجموعه‌ وقتي که در يک جا گردآوري شود مشخص مي‌شود که ما چه ...
... به هر حال معتقدم که بايد روايات اهل بيت را سطر به سطر کار کنيم، نه به سبک اخباري‌ها که تفکر و مباني اجتهاد و فقه الحديث را ممنوع مي‌دانند، بلكه روش اصوليان را به کار ببريم با اين ...
... در روايتي از امام رضا(عليه‌السلام) آمده است شخصي نزد امام آمد و عرض كرد: «رجل قال عند موته کل مملوک لي قديم فهو حر لوجه الله: مردي هنگام فوتش گفت غلام‌ها و برده‌هاي من، آناني که قديمي هستند، در ...
علامه طباطبايي مي‌فرمايد سليقه اهل بيت در بيان مفاهيم جري انطباقي است. شايد يک دليلش اين باشد كه همه مردم تئوري محض را نمي‌فهمند. اگر با آنان صرفاً ذهني صحبت كنيد، چيزي از حرف‌هاي شما نخواهند فهميد؛ اما جري يعني ...